Novinky
Novinky
4.2.2011 11:24
Do sekce canisterapie je vložen nový velice kvalitní odborný článek o oboru jako takovém. Nezapomeňte, že podle autorského zákona je pouze na čtení:-)
26.8.2010 15:52
A na druhou stranu hlásíme, že jsou do výcviku zařazeni noví psi, takže kdo uvažujete o novém členu rodiny, neváhejte nás kontaktovat nejlépe e-mailem též!
11.4.2010 15:34
Konečně vloženo se zpožděním další video. Pokud Vás zajímá, jak vypadá kompletní program hiporehabilitace v podání U rozcestí, naleznete ho v článku Hledání ztracených vánoc!
1.10.2009 14:30
U rozcestí se přestěhovalo! Nová adresa: 54442 Choustníkovo Hradiště 114.
24.11.2008 20:54
Blíží se předání docvičené feny FCR Ayashee, dne 4.12.08 v Polici nad Metují. Srdečně Vás na něj zveme!
Náhodný obrázek
Bývalý statek hraběte Šporka
Nové články
22.04.10 21:50
Zlatá...
Přihláška: Tímto se závazně přihlašuji/jeme na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi...
18.03.10 13:12
Hana Grundmannová
Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta učitelství pro 1.stupeň ZŠ + státní zkouška ze...
19.12.08 12:46
Putování se skřítkem...
Muzikoreportáž z MC MaMiNa: ... pozor, už je slabounce slyšet z dálky - zní trochu jako...
25.10.08 00:01
Co se vlastně skrývá...
Psi jsou předáváni klientům darem. Jsou plně hrazeni Vašimi sponzorskými příspěvky. Než je pes...
24.10.08 21:08
Ayashee Sunny Grimm
Ayashee Sunny Grimm byla slavnostně předána ve čtvrtek 4.12. od 14.30hod v Kolárově divadle v...
» U rozcestí » Stanovy

Stanovy

Stanovy 

Článek I. Název

Název občanského sdružení je „U rozcestí, o. s.“

Článek II. Sídlo

Žirecká Podstráň 90, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Článek III. Zájmové činnosti sdružení

1.      Péče o širokou veřejnost a klienty se speciálními potřebami pomocí speciálně vycvičených psů, koní a jiných domácích a hospodářských zvířat.

2.      Vzdělávání a osvěta v oblasti výcviku a chovu domácích zvířat, historie, obnovy a rozvoje venkova a aktivity s tím spojené.

3.      Enviromentální aktivity v oblasti osvěty a vzdělávání a k propagaci lidové tvořivosti a návratu k lidovým tradicím.

Článek IV.  Orgány sdružení

1.      Valná hromada

1.1.   Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

1.2.   Valná hromada je hlavním orgánem sdružení. Na svém jednání zejména rozhoduje o změnách stanov, cílech sdružení, názvu a symbolice sdružení a volí a odvolává členy rady.

1.3.   Valná hromada se schází minimálně 1x za 2 roky.

1.4.   Valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů. Při hlasování o zániku sdružení a odvolání rady sdružení musí být přítomny minimálně 2/3 všech členů.

1.5.   Usnesení valné hromady je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Usnesení o zániku sdružení a o odvolání rady sdružení je platné, pokud pro něj hlasovaly alespoň 2/3 přítomných členů.  

1.6.   Valnou hromadu svolává a řídí předseda rady sdružení nebo místopředseda, případně jiný člen rady sdružení, který je předsedou k tomuto pověřen.

1.7.   Každý člen valné hromady má právo vznášet náměty a připomínky a valná hromada se jimi musí zabývat.

2.      Rada sdružení

2.1.   Rada sdružení je minimálně 3 členná a vždy má lichý počet členů.

2.2.   Rada se schází podle potřeby a rozhoduje o provozních otázkách sdružení, volí ze svých členů předsedu, rozhoduje o personálních otázkách v rámci sdružení, řídí hospodaření sdružení a vydává interní předpisy sdružení.

2.3.   Každý člen rady má právo jednat za sdružení samostatně.

2.4.   Rada je volena valnou hromadou a její funkční období je neomezené až do odvolání valnou hromadou.

2.5.   Pokud některý člen rady odstoupí z funkce, valná hromada za něho zvolí bez zbytečných odkladů nástupce. Do té doby funkci zastává osoba dočasně jmenovaná předsedou rady.

2.6.   Rada sdružení rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

3.      Předseda rady sdružení

3.1.   Svolává a řídí jednání rady sdružení a svolává a řídí jednání valné hromady.

3.2.   Předseda sdružení jmenuje místopředsedu sdružení.

3.3.   V případě, že věc nesnese odkladu, rozhoduje jednohlasně za radu sdružení.

Článek V. Hospodaření sdružení

1.      Hospodaření sdružení řídí rada sdružení.

2.      Zdroje financování jsou především:

a)      dotace a granty

b)      sponzorské dary

c)      členské poplatky

3.      Každý člen sdružení má právo být seznámen s hospodařením sdružení.

4.      Každý člen sdružení může bezplatně vnášet movité i nemovité věci ve prospěch sdružení, které mu budou v případě vystoupení ze sdružení vráceny nebo s jeho souhlasem vyplaceny.

Článek VI. Členství

1.      Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která o to písemně požádá a která se ztotožňuje s cíly a posláním sdružení.

2.      Členství vzniká rozhodnutím rady sdružení.

3.      Členství zaniká:

a)      vyloučením člena rozhodnutím rady sdružení

b)      smrtí člena

c)      zánikem sdružení

d)     písemným vyjádřením o ukončení členství ze strany člena

4.      Rada sdružení může udělit čestné členství. Čestný člen je osvobozen od placení členských poplatků a brigádnických hodin.

5.      Práva člena sdružení

5.1.   Člen sdružení má právo zúčastnit se jednání valné hromady a na jejích jednáních rozhodovat.

5.2.   Člen sdružení má právo zúčastnit se veškerých akcí pořádaných sdružením

5.3.   Člen sdružení má právo vznášet požadavky a připomínky k radě sdružení, která se jimi musí zabývat.

6.      Povinnosti člena sdružení

6.1.   Člen sdružení je povinen se řídit stanovami sdružení a jinými interními předpisy.

6.2.   Člen sdružení je povinen udržovat a šířit dobré jméno sdružení.

6.3.   Člen sdružení je povinen odpracovat brigádnické hodiny, pokud jsou interním předpisem stanoveny.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1.      Sdružení zaniká usnesením valné hromady.

2.      Při odsouhlasení zániku sdružení jmenuje valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové vypořádání a rozhodne o vynaložení s případným přebytkem.

    

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 11. 2007.

   

Za přípravný výbor:

Milada Macháčková, bytem Žirecká Podstráň 90, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, narozena 7. 10. 1984,

Jaroslav Macháček, DiS., bytem Žirecká Podstráň 90, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, narozen 11. 3. 1981,

Pavlína Vlásková, bytem Veletín 4, 257 91 Sedlec – Prčice, narozena 22. 6. 1979.