Novinky
Novinky
4.2.2011 11:24
Do sekce canisterapie je vložen nový velice kvalitní odborný článek o oboru jako takovém. Nezapomeňte, že podle autorského zákona je pouze na čtení:-)
26.8.2010 15:52
A na druhou stranu hlásíme, že jsou do výcviku zařazeni noví psi, takže kdo uvažujete o novém členu rodiny, neváhejte nás kontaktovat nejlépe e-mailem též!
11.4.2010 15:34
Konečně vloženo se zpožděním další video. Pokud Vás zajímá, jak vypadá kompletní program hiporehabilitace v podání U rozcestí, naleznete ho v článku Hledání ztracených vánoc!
1.10.2009 14:30
U rozcestí se přestěhovalo! Nová adresa: 54442 Choustníkovo Hradiště 114.
24.11.2008 20:54
Blíží se předání docvičené feny FCR Ayashee, dne 4.12.08 v Polici nad Metují. Srdečně Vás na něj zveme!
Náhodný obrázek
Nové články
22.04.10 21:50
Zlatá...
Přihláška: Tímto se závazně přihlašuji/jeme na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi...
18.03.10 13:12
Hana Grundmannová
Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta učitelství pro 1.stupeň ZŠ + státní zkouška ze...
19.12.08 12:46
Putování se skřítkem...
Muzikoreportáž z MC MaMiNa: ... pozor, už je slabounce slyšet z dálky - zní trochu jako...
25.10.08 00:01
Co se vlastně skrývá...
Psi jsou předáváni klientům darem. Jsou plně hrazeni Vašimi sponzorskými příspěvky. Než je pes...
24.10.08 21:08
Ayashee Sunny Grimm
Ayashee Sunny Grimm byla slavnostně předána ve čtvrtek 4.12. od 14.30hod v Kolárově divadle v...
» U rozcestí » Vzdělávání » Výtah z nejdůležitější legislativy

Výtah z nejdůležitější legislativy

Nejdůležitější zákony, se kterými se pracovník s klienty se speciálními potřebami může setkat. Tentokráte jsme se zaměřili na surdopedii.

1.     zákon č. 561/222004 Sb. – Školský zákon

1.1.     §16 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je definován jako osoba se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Sluchové postižení je spolu s mentálním, tělesným a zrakovým řazeno mezi postižení zdravotní.Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo aby obsah, formy a metody vzdělávání byly přizpůsobeny jejich speciálním potřebám. Vzdělávání by mělo probíhat v podmínkách odpovídajících jejich potřebám, s využitím speciálních vzdělávacích a kompenzačních pomůcek popř. s využitím náhradních způsobů dorozumívání.  Při hodnocení těchto žáku bude přihlídnuto k povaze jejich postižení. Pokud to vyžaduje povaha zdravotního postižení jsou pro tyto žáky zřizovány školy, samostatné třídy či oddělení s upraveným vzdělávacím programem. Ředitel může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo skupině zřídit funkci asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací potřeby dětí a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení.  

1.2.                       §18 individuální vzdělávací plán

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. V případě zletilého žáka pak na žádost jeho vlastní. Ve středním a vyšším odborném vzděláváním může ředitel školy povolit individuální plán i z jiných závažných důvodů. 

2.     vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní  matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

 

Tato vyhláška stanovuje, co vše by měla obsahovat školní matrika (označení rámcového vzdělávacího programu, jméno třídního učitele, názvy předmětů, údaje o docházce, hodnocení chování žáka, …).

Matrika může být vedena v listinné nebo elektronické formě.  Dále tato vyhláška stanovuje, jakým způsobem mohou být data ze školní matriky vydávána.

 

  3.     vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Tato vyhláška stanovuje pravidla závěrečné zkoušky na středních školách např. počet témat, délka zkoušky a přípravy na zkoušku, termín zkoušky, hodnocení zkoušky. Zkouška se koná v pořadí písemná, praktická, ústní. Vyhláška navíc stanovuje pravidla pro závěrečnou zkoušku na konzervatoři (absolutorium).Dále mluví o složení zkušební komise, způsobu konání opravné a náhradní zkoušky. Tato opatření se týkají nejen maturity, ale i výučního listu.  

4.     vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských  poradenských zařízeních

Tato vyhláška říká, že poradenské služby jsou poskytovány dětem, žáků, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Dále stanovuje obsah poradenských služeb – vytváření vhodných podmínek pro vývoj žáků, pro naplňování speciálních potřeb a pro integraci žáků, prevence a řešení výukových a výchovných potíží, rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí pedagogických pracovníků, vytváření vhodných podmínek pro žáky nadané, poradenství o vhodné volbě vzdělávací cesty, zmírňování důsledků zdrav. postižení a prevenci jeho vzniku. Vyhláška říká, že mezi poradenská zařízení patří speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna a vymezuje náplň jejich činnosti.Ve školách zabezpečují poradenské služby výchovný poradce a školní metodik prevence, může to být i školní psycholog nebo školní speciální pedagog. 5.     vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vzdělávání těchto dětí probíhá prostřednictvím podpůrných opatření, kterými se rozumí speciální metody, postupy vzdělávání a speciální pomůcky. Vyhláška stanovuje formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením – individuální integrace, skupinová integrace, speciální škola. Dále stanovuje typy speciálních škol pro jednotlivá postižení. Vyhláška stanovuje pravidla pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a obsah individuálního vzdělávacího plánu (seznam pomůcek, rozsah, průběh a způsob poskytování péče, určení pedagogického pracovníka poradenského zařízení, závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření, … )Dále je v této vyhlášce vysvětlen pojem a náplň činnosti asistenta pedagoga, stanoveny počty žáků.Zařazení žáka do speciálního vzdělávání provádí ředitel na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Vyhláška také stanovuje rozsah péče o bezpečnost a zdraví žáků (např. při plaveckém, lyžařském výcviku, …)Další částí vyhlášky je vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Vzdělávání těchto žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, žák může být přeřazen do vyššího ročníku, a to na základě komisionální zkoušky. 

6.     zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

 §9 říká, že učitel střední školy, který vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným pro učitele střední školy a vysokoškolským vzděláním oblasti speciální pedagogiky, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku. 

7.     zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 Při rozhodnutí o udělení licence Rada hodnotí také připravenost provozovatele opatřit určité procento vysílaných pořadů titulky pro sluchově postižené. Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opatřit minimálně 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené a provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené 

8.     zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči

 

Zákon upravuje používání znakové řeči jako dorozumívacího prostředku neslyšících.

Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč za primární formu své komunikace.Znakovou řečí se rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština. Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících v České republice, je to přirozený a plnohodnotný komunikační systém a je ustálen po stránce lexikální i gramatické. Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který využívá gramatické prostředky češtiny. Jednotlivá slova jsou doplňována o odpovídající znaky českého znakového jazyka.Zákon dále hovoří o prstové abecedě.Neslyšící mají právo na používání znakové řeči, vzdělávání s využitím znakové řeči a na bezplatnou výuku znakové řeči (to platí i pro jejich rodiče).Neslyšící mají dále právo na tlumočníka při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb. Rodiče dětí jímž byla diagnostikována hluchota mají také právo na bezplatné kurzy znakové řeči. 

9.     zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících

 Tento zákon říká, že tlumočníci pro styk s neslyšícími jsou na stejné úrovni jako tlumočníci pro jazyky – tzn. platí stejné podmínky pro jeho jmenování i odvolání. Dále stanovuje podmínky jmenování a odvolání znalce či tlumočníka a pravidla pro vykonávání jejich činnosti. 

10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s  fyzikálními činiteli (hlukem)  

  

Směrnice hovoří o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před vystavování zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli – hlukem. Jedná se o minimální požadavky a žádné zemi není bráněno, aby zavedla přísnější ochranná opatření – minimální opatření však musí splňovat všechny země EU.                                                                                                    
Směrnice EU stanovuje limitní hodnoty expozice a hodnoty expozice vyvolávající akci: limitní hodnoty expozice jsou 87 dB a 200 Pa, horní hodnoty expozice vyvolávající akci jsou 85 dB a 140 Pa a dolní hodnoty expozice vyvolávající akci jsou 80 dB a 112 Pa.Zaměstnavatel musí mimo jiné zajistit zástupné pracovního vybavení určené ke snížení emise hluku a dostupnost chráničů sluchu s vhodnými charakteristikami tlumení. Směrnice dále stanovuje způsoby, jimiž se zaměstnavatel snaží snížit hladinu hluku na minimum. Pokud se toto nepodaří, musí zajistit ochranné pomůcky. Zaměstnanec, jehož expozice přesahuje horní hodnoty expozice vyvolávající akci, má právo na zkontrolování sluchu lékařem.

Publikováno: 3.3.08 12:41 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Vzdělávání