Novinky
Novinky
4.2.2011 11:24
Do sekce canisterapie je vložen nový velice kvalitní odborný článek o oboru jako takovém. Nezapomeňte, že podle autorského zákona je pouze na čtení:-)
26.8.2010 15:52
A na druhou stranu hlásíme, že jsou do výcviku zařazeni noví psi, takže kdo uvažujete o novém členu rodiny, neváhejte nás kontaktovat nejlépe e-mailem též!
11.4.2010 15:34
Konečně vloženo se zpožděním další video. Pokud Vás zajímá, jak vypadá kompletní program hiporehabilitace v podání U rozcestí, naleznete ho v článku Hledání ztracených vánoc!
1.10.2009 14:30
U rozcestí se přestěhovalo! Nová adresa: 54442 Choustníkovo Hradiště 114.
24.11.2008 20:54
Blíží se předání docvičené feny FCR Ayashee, dne 4.12.08 v Polici nad Metují. Srdečně Vás na něj zveme!
Náhodný obrázek
LPPJ pro MC Mamina
Nové články
22.04.10 21:50
Zlatá...
Přihláška: Tímto se závazně přihlašuji/jeme na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi...
18.03.10 13:12
Hana Grundmannová
Univerzita Hradec Králové - pedagogická fakulta učitelství pro 1.stupeň ZŠ + státní zkouška ze...
19.12.08 12:46
Putování se skřítkem...
Muzikoreportáž z MC MaMiNa: ... pozor, už je slabounce slyšet z dálky - zní trochu jako...
25.10.08 00:01
Co se vlastně skrývá...
Psi jsou předáváni klientům darem. Jsou plně hrazeni Vašimi sponzorskými příspěvky. Než je pes...
24.10.08 21:08
Ayashee Sunny Grimm
Ayashee Sunny Grimm byla slavnostně předána ve čtvrtek 4.12. od 14.30hod v Kolárově divadle v...
» U rozcestí » Vzdělávání » Psychologie » Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti

osobnost
- neopakovatelná individualita
- celek, jednota tvořená vlastnostmi

1) vrozenými a získanými
2) psychickými a tělesnými

Psychické vlastnosti:

AKTIVAČNĚ - MOTIVAČNÍ

motivace- uvedení do činnosti
motiv- podnět, který aktivuje k činnosti

1) impulsy (vnitřní)
2) incentivy (z vnějšku)

potřeby
- pocit nedostatku, nadbytku
- odchýlení od životního optima

1) biologické, fyziologické (k přežití, dýchaní, jídlo, teplo, bezpečí,.)
2) psychické (vyšší potřeby, činnost, důstojnost, láska, přátelství,..)
3) kulturní (hudba, četba, vzdělávání,..)

zájmy člověka
- úsilí člověka zabývat se něčím
záliba- vyhraněný zájem

sklony
- zaměření člověka k vykonávání určité činnosti

cíle
- ambice, aspirace

zlo-zvyky
- zautomatizované činnosti

TEMPERAMENT
- určuje individuální typ reaktivity a dynamiky psychiky
- je vrozenou dispozicí, kterou lze ovlivňovat jen v nepatrné míře a krátkodobě např. psychoterapií

Obecné rysy temperamentu:
1) rychlost, osobní tempo

2) charakter obecného citového ladění
   a) intenzita a hloubka emocí
   b) stabilita a vyrovnanost citových prožitků
   c) odolnost citového prožívání vůči dalším vlivům
   d) emoční vzrušivost, citová reaktivita

3) celková základní reaktivita, převládající formální znaky chování
   a) intenzita reakcí
   b) stabilita a vyrovnanost chování
   c) reaktivita

4) vegetativní reakce (vztahy mezi parasympatikem a sympatikem)

Temperament je základem typologie.

VÝKONOVÉ
- ovlivňují výkon
- vrozené dispozice, vědomosti, dovednosti, inteligence

schopnosti
- předpoklady úspěšného vykonávání činnosti
- schopnosti = nadprůměrný výkon
- nejsou vrozené
- zakládají se na dispozicích, které již vrozené jsou
- jedna dispozice (vloha) může být základem několika schopností, např. hudební sluch- zpěv, hra na nástroje, skládání,..
- jedna schopnost může být založena na několika vlohách

3 stupně schopností:

1) nadání
- jedinec je schopen nadprůměrného výkonu v určité oblasti
2) talent
- vynikající výkon
3) genialita
- velmi mimořádný výkon

Schopnosti : speciální, např. pohybové nadání, řečnické, matematické,...
obecné = inteligence

vědomosti
- osvojená fakta, vztahy mezi nimi
- zapamatování a pochopení

dovednosti
- získaná pohotovost, způsobilost správně rychle a s co nejmenší námaho něco vykonat

návyky

inteligence
- obecná rozumová výkonnost
- projevuje se při řešení nových, originálních, abstraktních úkolů, obtížně řešitelných, u kterých je třeba soustředění energie a oproštění od emocí

Znaky inteligentního chování:
• schopnost logicky myslet
• pružné rychlé reakce
• schopnost abstraktního myšlení
• pohotového, přesného vyjadřování
• zapamatování, vybavení, soustředění

IQ - inteligenční quocient Stern- mentální věk x 100 chronologický věk
Gaussova křivka: rozptyl jednotlivých pásem inteligence v populaci

Pásma inteligence:
1) velmi vysoká nad 140 IQ
2) vysoká 120 - 139 IQ
3) nadprůměrná 110 - 119 IQ
4) průměrná 90 - 109 IQ
5) podprůměrná 80 - 89 IQ

Hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou 70 - 79 IQ

oligofrenie (slabomyslnost)
- nerozvinutí poznávacích schopností a procesů
(pozn. dříve se oligofrenie rozdělovala na debilitu, imbecilitu a idiocii DNES SE TO JIŽ NEPOUŽÍVÁ!!! - snažíme se postižené integrovat do společnosti zdravých, ulehčit jim soužití a bránit jejich důstojnost!)
- dnes označení: mentální retardace lehká, střední, těžká a hluboká

Zaostalost způsobena:
prenatálně
úrazem
vnějšími vlivy (týrání, nevyhovující výchova,..)

Inteligence:
- dědičná, i když ne absolutně vrozená
- během života možné změny (+- 8bodů IQ)

sociální inteligence- moudré jednání, orientace v mezilidských vztazích

Další druhy inteligence:
1) matematická
2) jazyková
3) prostorová
4) pohybová
5) hudební
6) interpersonální (odhad druhých)
7) intrapersonální (znalost sebe sama)
8) ...

VZTAHOVĚ - POSTOJOVÉ
postoj - stanovisko, přístup
- relativně trvalá soustava hodnocení, cítění a sklonů jednat určitým způsobem vzhledem k určitému předmětu

3 složky:
hodnocení (poznávací složka)
cítění (emocionální složka)
tendence jednat určitým způsobem (změna postoje)

1) sourodá
2) nesourodá (z + na - nebo naopak)

předsudek
- druh postoje
- posuzování na základě stereotypu
- nerespektuje individuální odlišnosti - rigidní postoj („tuhý")
- těžko se ho lze zbavit

charakter
- z řečtiny- vyrývat, přeneseně nesmazatelné znamení
- ekvivalentem povaha
- souhrn psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na mravních zásadách a projevují se v chování a jednání člověka
- projevuje se v cílech a prostředcích užitých k dosažení cílů
- vliv má okolí, sebevýchova, učení a zkušenost

„Charakter je etický pojem a jako takový je v psychologii zbytečný." (Allport)

„Charakter je sociální pojem." (Adler)

- dříve se často diskutovalo, kam vlastně charakter zařadit, zda je totožný s vůlí nebo patří do etiky atd.

třídění charakterových rysů:

1) rysy, které vyjadřují vztah člověka ke společnosti jako celku
- např. slušnost, ohleduplnost, pozornost, přátelství, lidské vztahy, vztah k morálce, čestnost, „světový názor" - jaké hodnoty člověk preferuje, předsudky a kritičnost

2) rysy, které vyjadřují vztah k práci
- pracovitost, svědomitost,...

3) rysy, vyjadřující vztah k vlastní osobnosti
- např. zdravé sebevědomí a sebehodnocení, přeceňování, podceňování

4) volní rysy charakteru
- souvisí s vůlí člověka, tvoří jádro charakteru
- jsou získané
- např. cílevědomost, samostatnost, rozhodnost, vytrvalost, sebekázeň a sebeovládání, statečnost a smělost,...

2 stádia vývoje charakteru:
   1. heteronomní
- na začátku života
- člověk se řídí názory jiných, později dochází k jejich „zvnitřnění"

   2. autonomní
- člověk se řídí svými vnitřními názory

SEBEREGULAČNÍ
- usměrňování svého chování
- předpokladem: sebeuvědomování, sebepoznání a sebehodnocení (snaha o objektivitu
- svědomí - subjektivně prožívaný stav, kdy cítíme rozpor mezi mravními zásadami a aktuálním chováním (=zvnitřněný systém zákazů a příkazů společnosti

KONSTITUČNÍ
Kretschmerova konstituční teorie
- Kretschmer (1884 - 1904)
- teorie je založena na představě závislosti tělesné konstituce a temperamentového typu

a) cyklotimní typ
- tzv. pyknik
- malá postava, plné tvary,..
- předpoklad pro maniodepresivní psychózu, kde se střídají 2 fáze, manická (euforie, heroické plány, neúnavnost, rychlý myšlenkový tok, nepřiměřená aktivita,...) a depresivní

a) schizotimní typ
- tzv. astenik
- dlouhá, štíhlá postava, plochý ptačí hrudník, útlá ramena, nevyvinuté svalstvo, dlouhé slabé končetiny a ostrý profil (pozn.viz.p.prof.Vokoun)
- ve vztahu k sobě extrémně přecitlivělý, k jednání druhých lidí chladný
- uzavřený, často si vytváří svůj vnitřní svět, odtržení od reality
- předpoklad pro schizofrenii (poruchy myšlení, nelogická řeč, nesouvislá, útržkovitá, neologismy, celkový projev je přehnaný, afektovaný, poruchy vnímání, ulpívavost na detailu, halucinace, bludy, porucha citových projevů, nestabilita nálady, rozladěnost, negativní strach,...)

a) viskózní typ
- tzv. atletik
- silně vyvinutá kostra a svalstvo, široký hrudník, úzké boky, spíše menší lebka s protáhlým obličejem
- bez výraznějších patologických citových vzrušení
- neinklinuje k žádným duševním onemocněním

Publikováno: 23.4.08 12:52 | Autor: Milada Macháčková | Kategorie: Psychologie